Wie kan er gebruik van maken?

Een fiscale stimulans voorbehouden aan Belgische ondernemingen.

Promotionele communicatie

Criteria om in de Tax Shelter te investeren

Alle in België ingezeten vennootschappen die op zoek zijn naar een belastingvermindering en een aantrekkelijke kasbelegging kunnen gebruik maken van het Tax Shelter-mechanisme, met uitzondering van de vennootschappen uit de sectoren van de audiovisuele producties en de televisie. Er bestaat voorts geen beperking op de omvang (van eenmansbedrijf tot in de BEL 20 opgenomen vennootschappen) en de activiteitensector, zolang de onderneming die de verrichting doet een Belgische wettelijke entiteit is en voor het jaar van de verrichting een positieve ‘beweging van de belastbare reserves’ vertoont.

Voor rechtspersonen die het verminderde belastingtarief genieten kan het fiscaal rendement over de looptijd van de verrichting negatief uitpakken, tot -15,80 %.

Is de Tax Shelter toegankelijk voor particulieren?

De artikels 194ter en volgende van het WIB 1992 hebben op dit ogenblik geen betrekking op particulieren. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting (Ven.B) hebben kmo’s die een verminderde aanslagvoet genieten en waarvan de winst vóór belastingen niet meer bedraagt dan 100.000 € er in theorie fiscaal geen belang meer bij om te investeren in de Tax Shelter. Een investering zou in dergelijke gevallen een negatief rendement kunnen opleveren.

We raden elke investeerder aan om de mogelijkheid van een Tax Shelter-verrichting te onderzoeken tegen de achtergrond van de eigen specifieke situatie, eventueel samen met hun vertrouwde fiscaal adviseur.

Newsletter

Rekentool