Risico’s & garanties

Een Tax Shelter-investering gaat gepaard met risico’s waarmee men rekening moet houden alvorens tot een investering te beslissen.

Promotionele communicatie

De voornaamste risico’s

De voornaamste risico’s

Een audiovisueel of podiumwerk produceren is een risicoactiviteit. Ook voor de investeerder levert de investering in de Tax Shelter bepaalde risico’s op. Het grootste risico schuilt in het niet- of maar gedeeltelijk verkrijgen van het door de FOD Financiën afgeleverde attest waardoor het belastingvoordeel definitief wordt, met als consequentie het totale of gedeeltelijke verlies van het geïnvesteerde bedrag, indien de garantiemechanismen ineffectief blijken te zijn.

De meest voorkomende redenen voor het niet- of maar gedeeltelijk verkrijgen van het belastingvoordeel zijn:

  • het project raakt niet voltooid;
  • het project gaat te laat van start en de uitgaven worden buiten de wettelijke termijnen gedaan nadat de fondsen zijn geworven;;
  • de Belgische uitgaven zijn te laag ten opzichte van de opgehaalde fondsen;
  • bepaalde uitgaven worden door de belastingadministratie verworpen omdat ze niet in overeenstemming zijn met de Tax Shelter-wetgeving ;
  • enz.

Een volledig overzicht van de risico’s is te vinden in hoofdstuk 2 van het Prospectus en zijn eventuele aanvullingen. De investeerder moet kennis nemen van die risicofactoren vóór hij of zij een beslissing neemt over een investering.

 
Beheer van de risico’s door SCOPE

Beheer van de risico’s door SCOPE

Om de risico’s die de investeerders lopen zo goed mogelijk te beheren ziet SCOPE erop toe audiovisuele of scenische projecten te kiezen waarvoor de prefinanciering al goed is opgeschoten en de belangrijkste evaluatiecriteria groen licht laten zien. Die ‘groenlichtprocedure’ vormt een fundamentele stap in het werk van de (co-)producent en houdt voor de investeerder een eerste vorm van bescherming in.

Een ander element waar de investeerder rekening mee moet houden alvorens een Tax Shelter-partner te kiezen is diens financiële soliditeit. In welke mate is de producent in staat om de investeerder in geval van problemen terug te betalen of te vergoeden?

Behalve een overtuigende ervaring in de sector (ruim 200 audiovisuele projecten die de controles al hebben doorstaan), heeft SCOPE ook het specifieke voordeel via SCOPE Pictures zelf in te staan voor de controle over de Belgische uitgaven waarvoor Tax Shelter-fondsen werden ingezameld.

Ten slotte biedt de vennootschap de investeerders een hoofdelijke verbintenis tot schadeloosstelling voor het eventuele verlies van het belastingvoordeel en betrekt hierbij de verschillende vennootschappen van de groep: SCOPE Pictures (of Sceniscope voor "performing arts"-projecten), SCOPE Invest en SCOPE Immo. SCOPE profiteert van een bepaalde kapitaalbasis (7,1 miljoen in eigen vermogen op 31 maart 2023) en is van mening dat het in staat is om het belangrijkste risico te dekken dat verband houdt met het feit dat de investeerders hun belastingcertificaat niet hebben verkregen.

Het geheel van mechanismen met het oog op het risicobeheer staat beschreven in hoofdstuk 2 van het Prospectus en in zijn eventuele aanvullingen.

Waarschuwing

De verrichting bestaat, voor de investeerder, uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met de doelstelling om een Tax Shelter-attest te krijgen, gekoppeld aan een in aanmerking komend werk (audiovisueel of podiumwerk) dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een belastingvrijstelling. Het belangrijkste risico bestaat erin dat het fiscaal voordeel in hoofde van de investeerder niet of maar gedeeltelijk wordt gehaald, waardoor het geïnvesteerde bedrag (deels) verloren gaat, indien de schadeloosstellingsmechanismen niet zouden werken. Deze risicofactoren worden beschreven in de waarschuwing, samenvatting en hoofdstuk 2 van het Prospectus goedgekeurd door de FSMA op 20 december 2023. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een gunstig oordeel over het aanbod dat het bevat. De aanbieding van SCOPE Invest heeft betrekking op een investering in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel (audiovisueel & podiumkunsten) overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Ingaan op de aanbieding gaat voor de investeerder niet gepaard met een minimumbedrag, noch met andere kosten dan het storten van het investeringsbedrag. De vennootschappen met interesse in de aanbieding van SCOPE Invest worden verzocht om kennis te nemen van de volledige informatie die in het Prospectus en de mogelijke Aanvullingen vervat zit. We raden hun ook aan om met hun gebruikelijke financiële en fiscale consulenten de mogelijkheid te onderzoeken om in een dergelijke investering te stappen.

Newsletter

Rekentool